Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o

W Nakle nad Notecią

1 kwietnia, 2021 Administrator

Deklaracja dostępności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, aktualnie brak filmów na stronie Internetowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wróblewska, k.wroblewska@kpwik.naklo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 385 40 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, mieści się pod adresem 89-100 Nakło nad Notecią ulica M. Drzymały 4a.

 • Budynek administracyjny – Drzymały 4a

Wejście główne do budynku nie umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Przy drzwiach głównych znajduje się domofon, dzięki któremu można wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę itp. Osoby niepełnosprawne chcąc załatwić sprawę w siedzibie zakładu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty pod nr tel.: +48 52 385 40 24 (sekretariat) celem zapewnienia odpowiedniej pomocy.

 • Wydział Biologicznej Oczyszczalni Ścieków – Bielawy

Wejście główne do budynku nie umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Trwają pracę w celu udostępnienia pomieszczenia w którym będzie znajdował się domofon. Można nim będzie wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę itp. Osoby niepełnosprawne chcąc załatwić sprawę w siedzibie zakładu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty pod nr tel.: +48 52 385 40 24 (sekretariat) celem zapewnienia odpowiedniej pomocy.

 • Wydział techniczny – Drzymały 1

Wejście główne do budynku nie umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Trwają pracę w celu udostępnienia pomieszczenia w którym będzie znajdował się domofon. Można nim będzie wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę itp. Osoby niepełnosprawne chcąc załatwić sprawę w siedzibie zakładu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty pod nr tel.: +48 52 385 40 24 (sekretariat) celem zapewnienia odpowiedniej pomocy.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejście do budynku nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
 7. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią jest możliwy poprzez:

 1. wysłanie korespondencji na adres: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią, ulica M. Drzymały 4a,
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: wodociagi@kpwik.naklo.pl
 3. skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjnie) na numer telefonu: +48 52 385 40 24
 4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
  w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji mobilnych.